tirsdag 9. januar 2018

Sjølve Sunnfjord


Eit samandrag av bilder til bruk på eiga side på Facebook

Rivedal

Stongfjorden b

Bilda er sette i hop som ein del av følgjande skissert på FB-sida Sjølve Sunnfjord:

Kulturminneverdien til et stedsnavn
Formålet med stedsnavnloven er etter § 1 «å ta vare på stadnamn som språklege kulturminne, gi dei ei skriftform som er praktisk, og som ikkje skyggjer for meiningsinnhaldet i namnet, og medverke til kjennskap til og aktiv bruk av namna».
Stedsnavnene er en del av vår felles kulturarv. De gir opplysninger om språk, terreng, ferdselsårer, dyreliv, plantevekst, militære varslingssystem, kirkelig styring, folkelige gjøremål, ordbruk, arbeid, tenkemåte og levevis. ...
UNESCO-konvensjonen om vern av immateriell kulturarv Stedsnavn er immaterielle kulturminner. Historisk sett er det den materielle delen av kulturarven som har vært omfattet av et rettslig vern. Det gjelder både nasjonalt og internasjonalt. ... § 3. Namnevern Eit stadnamn kan berre takast i bruk på ein stad der det tradisjonelt ikkje høyrer heime dersom det ikkje er i bruk som verna etternamn, ikkje er eit særeige namn og heller ikkje må vernast av andre grunnar. Eit nedervd stadnamn kan berre bytast ut med eit anna namn som har tradisjon som namn på det same namneobjektet.
Høringsnotat med forslag om endringer i lov om stadnamn (stadnamnlova) Link
Legg inn en kommentar